براي افزودن فونت فارسي به صفحه وب خود کافيست کد درج شده در زير هر فونت را در هدر صفحه ي سايت خود وارد کنيد.
<head>
...
<link href="http://api.bfont.ir/titr-nazanin.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
...

استفاده از تمام فـونت های [بی] (بجز نستعلیق)
<link href="http://api.bfont.ir/bfont.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
* اين حالت توصيه نمي شود زيرا سايت شما باید تمام فونت هاي فارسي را دانلود کند ...

استفاده از چند فونت همزمان
<link href="http://api.bfont.ir/kodak-arshia-elham-lotus-narenj.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">


ایران نستعلیق
<link href="http://api.bfont.ir/nastaliq.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-بدر
<link href="http://api.bfont.ir/badr.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-ارشیا
<link href="http://api.bfont.ir/arshia.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-بردیا   [بردیای قدرتی]
<link href="http://api.bfont.ir/bardiya.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-الهام
<link href="http://api.bfont.ir/elham.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-هلال
<link href="http://api.bfont.ir/helal.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-هما
<link href="http://api.bfont.ir/homa.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-جدید
<link href="http://api.bfont.ir/jadid.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-کداک   [کداک توخالی]
<link href="http://api.bfont.ir/kodak.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-لوتوس   [لوتوس قدرتی]
<link href="http://api.bfont.ir/lotus.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-میترا   [میترای قدرتی]
<link href="http://api.bfont.ir/mitra.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-نارنج
<link href="http://api.bfont.ir/narenj.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-نازنین   [نازنین قدرتی]   [نازنین توخالی]
<link href="http://api.bfont.ir/nazanin.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-رویا   [رویای قدرتی]
<link href="http://api.bfont.ir/roya.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-تیتر
<link href="http://api.bfont.ir/titr.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-ترافیک   [ترافیک قدرتی]
<link href="http://api.bfont.ir/traffic.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

بی-زر   [زر قدرتی]
<link href="http://api.bfont.ir/zar.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">